Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 24/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωτική η ασφάλεια αστικής ευθύνης για όλους τους Υγειονομικούς.


Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας η ρύθμιση είναι υποχρεωτική για όλους, το οποίο σημαίνει πως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάθε Υγειονομικός που ασκεί το λειτούργημα στη χώρα, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, ως φυσικό πρόσωπο, ή με βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου που έχει εκδοθεί σε νομικό πρόσωπο, έχει υποχρέωση να έχει κάλυψη αστικής ευθύνης και σε συνδυασμό με το άρθρο 21 της ίδιας Οδηγίας, το οποίο παραγγέλλει τα Κράτη-Μέλη να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, προκειμένου να συμμορφωθούν με την Οδηγία αυτή μέχρι την 25-10- 2013.